top of page

1. Algemene voorwaarden

 

1.1

Voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle gemaakte offertes en aangegane overeenkomsten tussen een opdrachtgever en de door P- Agency gepresenteerde (foto)modellen / talenten/ visagisten/ stylisten/ fotografen/ personen (hierna: “het Model”) waarvoor P- Agency  bemiddelt.

 

1.2.

Door het plaatsen van een opdracht verklaart de Opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden en verzaakt daardoor aan zijn eigen voorwaarden.

 

1.3.

Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen onverlet en heeft niet de nietigheid tot gevolg van de overeenkomst.

Beide partijen worden geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

2. Offertes

 

2.1.

Alle offertes van P- Agency  zijn steeds vrijblijvend. Offertes gelden voor een periode van 30 dagen, waarna zij automatisch vervallen. Opdat de offerte contract wordt, is de schriftelijke aanvaarding van de Opdrachtgever vereist. De prijzen vermeld in de offerte zijn steeds onder voorbehoud van verificatie.

 

 

3. Tarieven

 

3.1.

De diensten van het Model ten behoeve de Opdrachtgever worden, vastgesteld door P- Agency  en in rekening gebracht op basis van een uurtarief (bij uitzondering), een overuurtarief, een halve dagtarief of een dagtarief;

 

3.2

Alle tarieven en toeslagen zijn inclusief agentschapsprovisie en exclusief BTW;

 

3.3.

Het dagtarief is verschuldigd vanaf boekingen tot maximaal 8 aaneengesloten werkuren tussen 7.00 uur en 23.00 uur.

Een uurtarief en overuurtarief wordt doorberekend op basis van het dan geldende standaard uurtarief van het Model.

Onder een halve dagtarief wordt verstaan 4 aaneengesloten uren die in ieder geval vallen tussen 07.00 uur en 23.00 uur.

Uurtarief: dit tarief wordt voor elke boeking minimaal berekend  en er wordt een minimale toeslag van € 50,00 ,-- exclusief BTW extra in rekening gebracht.

Delen van een uur worden altijd afgerond naar een heel uur.

Tenzij het uur of halve dagtarief uitdrukkelijk is overeengekomen, zal aan de Opdrachtgever het dagtarief worden berekend, ongeacht de tijd dat het Model ter beschikking is geweest voor de Opdrachtgever.

 

3.4.

De vergoeding voor werkzaamheden ter voorbereiding van de opnames, zoals

repetities, doorpassen e.d, wordt de eerste twee uur berekend tegen 50% van het

overeengekomen uurtarief. Voor alle uren die daar bovenop komen wordt het volle overeengekomen uurtarief in rekening gebracht.

 

3.5.

Behoudens andersluidend akkoord dienen de reis- en verblijfskosten van het Model dat woont of verblijft in België, voor boekingen die plaatsvinden binnen België, door de Opdrachtgever volledig te worden vergoed berekend op basis van de tweede klasse van het openbaar vervoer dan wel een kilometervergoeding voor het gebruik van een eigen auto vanaf woonplaats tot werkplek.

 

Dat geldt eveneens voor de reis- en verblijfskosten van het Model voor boekingen in het buitenland. De kosten voor buitenlandse reizen moeten vooraf door de Opdrachtgever worden voldaan;

 

De gemaakte reiskosten van een begeleider van een kind t/m 16 jaar en van het kind in kwestie dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed.

 

3.6.

Verder staat de Opdrachtgever op eigen kosten in voor: accommodatie en eten van de modellen en andere medewerkers. Kleding en werkmateriaal, etc. wordt voorzien door de klant op eigen kosten; één en ander in samenspraak met P- Agency .  

 

 

4. Toeslagen

 

4.1.

In de volgende gevallen zijn er toeslagtarieven van toepassing. Deze tarieven worden door P- Agency  op eerste verzoek aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt:

Werkzaamheden die plaatsvinden tussen 23.00 uur en 07.00 uur worden doorberekend tegen tweemaal het dan geldende standaard uurtarief van het betreffende Model;

 

4.2.

Indien een toeslag voor een bepaalde termijn verschuldigd is, dient de Opdrachtgever de gehele toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele termijn van de faciliteit of het materiaal gebruikt gemaakt;

 

4.3.

De toeslag en daaraan verbonden periode start met ingang van het gebruik respectievelijk de publicatiedatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met P- Agency ;

 

 

5. Ongeoorloofd gebruik materiaal

 

5.1.

Opname (foto, video, geluidsband, etc.) van het werk en het Model is slechts toegestaan mits schriftelijk akkoord van P- Agency  die alsdan steeds de intellectuele rechten behoudt (portretrecht, distributierechten, etc.).

 

5.2.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van P- Agency  is de opdrachtgever niet gerechtigd tot enig ander gebruik van het materiaal dan vooraf is overeengekomen. Elk gebruik dat qua formaat, vormgeving, duur, medium, geografische reikwijdte of anderszins afwijkt van hetgeen is afgesproken tussen P- Agency  en de Opdrachtgever is strikt verboden. Voor elk aanvullend gebruik dat door P- Agency  alsnog schriftelijk wordt toegestaan zijn uiteraard aanvullende tarieven en/ of toeslagen van toepassing. Maakt de Opdrachtgever zonder toestemming van P- Agency  enig gebruik van materiaal dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen, dan is de Opdrachtgever verplicht tot betaling van een boete aan P- Agency  van 3 maal het geldende tarief dat in rekening zou zijn gebracht indien P- Agency  tijdig op de hoogte zou zijn geweest van het voorgenomen gebruik dit onverlet de aansprakelijkheid van de Opdrachtgever jegens mogelijk benadeelde derden.

 

 

5.3.

De schadevergoeding is vastgesteld op 300% van de ontdoken rechten en bedraagt minimaal 125 € per foto.

 

6. Opties, boekingen en boekingsovereenkomst

 

6.1.

De aan de Opdrachtgever toegezonden, door P- Agency  opgestelde, boekingsbevestiging (email) met de daarop aangegeven specificaties en bepalingen omtrent exclusiviteit, zijn bindend tussen partijen. Deze boekingsbevestiging dient ondertekend te worden door de Opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger en dient voor aanvang van de boeking in het bezit te zijn van P- Agency . Voor alle modellen geldt dat zij zich in principe het recht voorbehouden een boekingsopdracht af te slaan.

 

6.2.

Een booking zal slechts tegengeworpen kunnen worden aan P- Agency  als het agentschap tenminste 24 uur voor de aanvang van de opnamen, de bevestiging van de opdracht die ze aan de Opdrachtgever gezonden had, terug ontvangen zal hebben, ondertekend door deze laatste “voor akkoord”.

 

6.3.

Elke optie die niet minstens 48 uur voor het begin der opnamen bevestigd is, wordt als geannuleerd beschouwd. Voor opties in het buitenland geldt een minimumtermijn van 72 uur voor de boekingsdatum. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, komt een optie automatisch te vervallen bij niet tijdige bevestiging.

 

6.4.

Boekingen gaan voor opties maar eerst na overleg met degene die de eerste optie heeft geplaatst. De eerste optant beslist of hij zijn optie alsnog wenst om te zetten in een boeking of niet;

 

6.5.

Met betrekking tot de duur van de opdracht geldt tussen partijen voorts hetgeen vermeldt staat op de door de Opdrachtgever of zijn vertegenwordiger ondertekende werkbon. Indien de werbon onvolledig is of ontbreekt, is de factuur geldend.

 

6.6.

De modellen worden steeds geoffreerd onder voorbehoud van beschikbaarheid en verbinden in generlei mate P- Agency  die aldus steeds in de vervanging ervan kan voorzien.

 

6.7.

Zaterdagen, zondagen en Belgische wettelijke feestdagen worden voor de bepaling van de annuleringstermijnen niet meegerekend.

 

 

7. Annuleringskosten & verschuivingen van opdrachten.

 

7.1.

Indien de Opdrachtgever voorafgaande aan het overeengekomen boekingstijdstip

tot afzegging van de opdracht overgaat, worden onderstaande kosten doorberekend.

 

Er wordt uitgegaan van het moment van ontvangst per email op het emailadres van de betreffende booker van P- Agency . De annuleringskosten gelden ook indien de annulering de Opdrachtgever op geen enkele wijze verweten of aangerekend kan worden;

a. Geen kosten met uitzondering van reis- en verblijfskosten: Annulering uiterlijk 48 uur vóór aanvang van het boekingstijdstip van in België wonende of verblijvende modellen. 72 uur vóór aanvang van het boekingstijdstip van in het buitenland wonende of verblijvende modellen;

b. 50% van het volledige tarief plus reiskosten en eventuele toeslagen: Annulering uiterlijk 24 uur vóór aanvang van het boekingstijdstip van in België en het buitenland wonende modellen;

c. 100% van het volledige tarief, plus reis- en verblijfskosten en eventuele toeslagen: Annulering minder dan 24 uur voor aanvang van het boekingstijdstip;

 

7.2.

Bij meerdaagse boekingen is de opzegtermijn even lang als de duur van de boeking, met een minimum van twee volle werkdagen. De opzegtermijn moet volledig voorafgaand aan de aanvang van de boeking vallen. Bij annulering op kortere termijn is de Opdrachtgever het volledige tarief en eventuele toeslagen en reiskosten verschuldigd;

 

7.3.

Bij annulatie is de Opdrachtgever een forfaitaire verbrekingsvergoeding verschuldigd en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen indien bewezen.

 

7.4.

Indien Opdrachtgever de opdracht wenst te verschuiven naar een andere datum dan overeengekomen met P- Agency  en indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan P- Agency  niet garanderen dat de Opdrachtgever met hetzelfde Model deze opdracht kan uitvoeren. P- Agency  zal haar uiterste best doen om in dat geval een ander beschikbaar geschikt Model aan te bieden voor deze verschoven opdracht. In alle gevallen blijft de Opdrachtgever gehouden aan de overeengekomen gesloten opdracht en daaraan gebonden voorwaarden, ook al heeft deze een met P- Agency  ingestemde nieuwe opdrachtdatum.

 

7.5.

P- Agency  behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de Opdrachtgever ingeval van faillissement, WCO, collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen zijdens de Opdrachtgever. Alsdan worden van rechtswege de over en weer bestaande schuldvorderingen gecompenseerd ten belope van het kleinste bedrag en is het resulterende saldo onmiddellijk opeisbaar.

 

7.5.

P- Agency  behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard of bevestigd.

7.6.

P- Agency  heeft eveneens te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam of met de belangen van P- Agency  te weigeren of te beëindigen. P- Agency  heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van reeds voor de actie gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de actie.

 

7.7. 

Wanneer de Opdrachtgever om welke reden dan  ook niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt P- Agency  zich het recht voor om:

(1) uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duurtijd van de onmogelijkheid, dan wel

(2) de overeenkomst te beëindigen ten laste van de Opdrachtgever met verplichting tot schadevergoeding, forfaitair begroot op 50% van de prijs van de overeenkomst, behoudens bewijs van grotere schade. 

 

 

8. “Mooi weer” Boeking

 

8.1.

Indien de Opdrachtgever expliciet met P- Agency  is overeengekomen dat de boeking uitsluitend van kracht is bij een bepaald weertype, dan is de Opdrachtgever eenmaal gerechtigd een dergelijke boeking te annuleren zonder honorarium of kosten verschuldigd te zijn. Bij een tweede annulering is de Opdrachtgever het halve tarief verschuldigd. Daarna is de Opdrachtgever bij annulering het gehele tarief verschuldigd, ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering;

 

8.2.

Voor een Model die uit het buitenland komt, een Model buiten categorie of een Model die via een buitenlands agentschap geboekt werd, zal in geen geval een annulering wegens slecht weer aanvaard worden.

 

 

9. Betaling

 

9.1

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur, zal van rechtswege door het enkel vervallen van de termijn en zonder ingebrekestelling, worden verhoogd met 10% ten titel van forfaitaire en conventionele schadevergoeding met een minimum van 50 EUR.  Daarenboven wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest aangerekend van 10% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur.

 

De aanvaarding van wissels of cheques impliceert geen schuldvernieuwing en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening is zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst niet toegestaan.

 

Bij niet-betaling wordt het recht voorbehouden om verdere prestaties en diensten stop te zetten. De Opdrachtgever is er niet toe gerechtigd betaling in te houden opzichtens P- Agency , om welke reden dan ook.

 

 

10. Aansprakelijkheid

 

10.1. Opdrachtgever en Model verklaren uitdrukkelijk dat het hen bekend is dat P- Agency  slechts optreedt als tussenpersoon en dat zij dus op geen enkele wijze verantwoordelijk kan gesteld worden:

 

A.           Indien één van de partijen zijn verplichtingen niet zou nakomen

B.           Voor betaling van sociale lasten e.a.

 

 

10.2. P- Agency  is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens voor zover de wet of deze voorwaarden dwingendrechtelijk anders bepalen en behoudens voor zover er sprake is van niet uitsluitbare opzet of grove schuld.  P- Agency  is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door het Model of begeleiders van het Model. P- Agency  is evenmin aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer het (geboekte) Model enige afspraak niet of gebrekkig nakomt, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van P- Agency . P- Agency  is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor door de Opdrachtgever eventueel geleden schade of vermeende geleden schade bij 'no show' (niet verschijnen en/of ziekte) op overeengekomen opdracht of castingcall cq auditie van de Opdrachtgever. Uiteraard zal bij eventuele no-show overeengekomen P- Agency  tarief voor het betreffende Model niet in rekening worden gebracht door P- Agency .

 

P- Agency  is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor eventueel door opdrachtgever geleden directe of indirecte materiële of immateriële, vermeende, geleden schade, gevolgschade, gederfde winst en andere bedrijfsschade van de Opdrachtgever. Het betreft hier schade als gevolg van aansprakelijkheid van de Opdrachtgever jegens derden. Ten aanzien van de opzet of grove schuld rust de bewijslast op de Opdrachtgever;

P- Agency  is ten opzichte van de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor beschadiging, toegebracht door haar, haar aangestelden, lasthebbers of uitvoeringsagenten, van de goederen die het voorwerp uitmaken van de aanneming en/of van de goederen die zich op de locatie waar de aanneming wordt uitgevoerd, bevinden.

Wordt P- Agency  ter zake aansprakelijk gehouden ten opzichte van derden, dan is de Opdrachtgever er toe gehouden P- Agency  desbetreffend te vrijwaren. 

 

Evenmin is P- Agency  aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.

10.3.

P- Agency  is t.a.v. de Opdrachtgever enkel aansprakelijk voor zeer ernstige fouten, dan wel opzettelijke fouten, en enkel voor zover zij in causale relatie staan tot de beweerde schade. Elke aansprakelijkheidsvordering lastens P- Agency  dient te worden ingesteld binnen de 3 maanden na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering, deze termijn een vervaltermijn zijnde.

De aansprakelijkheid die P- Agency  desbetreffend eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins tot: hetzij het kosteloos heruitvoeren van het werk, hetzij de terugbetaling van de reeds ontvangen sommen, é.é.a. naar keuze van P- Agency . Schade als productieverlies, tijdverlies, winstderving, schade aan derden, enz., komt dan ook nooit in aanmerking voor vergoeding door P- Agency .

Indien P- Agency  aansprakelijk is voor de schade, bedraagt het schadebedrag maximaal het factuurbedrag dat voor dat Model en die opdracht in rekening gebracht zou worden. Het recht op schadevergoeding vervalt daarnaast van rechtswege, indien de opdrachtgever P- Agency  niet binnen 2 werkdagen na het ontstaan van de schade schriftelijk en onder opgave van redenen op de hoogte stelt.

 

De aansprakelijkheid van P- Agency  is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat onder de verzekeringspolis van P- Agency  wordt uitgekeerd;

 

 

10.4.

De Opdrachtgever is aansprakelijk jegens het Model en/of P- Agency  voor alle directe dan wel indirecte schade die uit een opdracht voortvloeit dan wel ontstaat op grond van een niet-nakoming van een bepaling uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden;

De Opdrachtgever draagt voor eigen risico zorg voor het afsluiten van de in het kader van de uit te voeren werkzaamheden benodigde verzekering(en) ten aanzien van het Model en/of derden en /of de te gebruiken zaken, waarbij de opdrachtgever ervoor zorg draagt dat het Model van P- Agency  en/of derden en/of de te gebruiken zaken in de betrokken verzekeringspolissen worden meeverzekerd. Op verzoek van P- Agency  zal de Opdrachtgever hiervan bewijzen overhandigen.

 

10.5.

De Opdrachtgever vrijwaart P- Agency  voor alle kosten, schade en interesten, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden, waaronder begrepen de door P- Agency  ingeschakelde/ betrokken Model ter zake van de uitvoering van overeenkomst tegen haar worden ingesteld, wegens handelen en/of nalaten van de Opdrachtgever zelf, diens Model of ingeschakelde derden; de Opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van vrijwaring door P- Agency.

 

10.6.

Voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door niet verschijnen en/of ziekte van het Model kan P- Agency  niet aansprakelijk worden gesteld.

P- Agency  zal haar uiterste best doen om zo spoedig mogelijk voor vervanging te zorgen.

 

10.7.

P- Agency  is niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen, in welke vorm dan ook, die het Model van P- Agency  heeft gedaan jegens de Opdrachtgever.

 

 

11. Klachten over het model / weigering

 

11.1. P- Agency  is niet aansprakelijk voor het geplaatste Model dat niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde verwachtingen, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van bewuste roekeloosheid van P- Agency  bij de selectie van het geplaatste Model.

 

11.2.

In geval van een klacht van een Opdrachtgever over het Model zullen partijen overleggen over de vordering van P- Agency . De Opdrachtgever dient de klacht onverwijld, onder opgave van redenen en zo mogelijk onderbouwd met bewijs bij P- Agency  in te dienen.

Het Model dient onverwijld te worden geweigerd door de Opdrachtgever dan wel te worden weggestuurd;

 

11.3.

De klacht dient schriftelijk (per e-mail en per aangetekende post) door P- Agency  te zijn ontvangen op de volgende adressen:

 

 

Roby Opalfvens.

Priemstraat/ Rue du Poinçon 51- bus 152

1000 Brussel

België

info@personal-agency.com

 

 

12. Overdracht

 

12.1.

De Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van P- Agency .

 

 

13. Meerdere partijen


13.1.

Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen P- Agency  enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.

 

14. Concurrentiebeding


14.1.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan mededelingen te doen casu quo toezeggingen te doen aan het Model, waarvan de Opdrachtgever had kunnen weten dat deze door of via P- Agency  hadden plaats moeten plaats vinden.

 

14.2.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan met P- Agency  afgesproken tarieven, werkwijze, voorwaarden of welk deel van de tussen P- Agency  en opdrachtgever gesloten overeenkomst dan ook aan het Model dan wel schriftelijk als ook mondeling te communiceren.

 

 

15. Promotie Modellen

 

15.1.

P- Agency  is steeds gerechtigd de Opdrachtgever om gunstige testimonials te vragen met betrekking tot het werk en deze te gebruiken voor PR-doeleinden.

 

15.2.

P- Agency  heeft het recht om foto-, film- en/of videomateriaal, waarop het Model staat afgebeeld te verspreiden onder potentiele opdrachtgevers.

Ook heeft P- Agency  het recht dit materiaal ter promotie van het Model openbaar te maken via de eigen internetsite of via publicaties voor potentiele opdrachtgevers. Het in dit artikel bepaalde geldt derhalve zonder dat daarvoor toestemming van het Model of de Opdrachtgever vereist is.

 

 

16. Geschillenregeling

 

16.1.

Op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en P- Agency  is het Belgische recht van toepassing.


16.2.

Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de met P- Agency  gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Brussel, tenzij P- Agency  een andere rechter mocht adieren. Partijen stemmen in met de toepassing van het bewijsrecht in handelszaken.

bottom of page